Leerling

Hoe werken school en CLB samen met de ELP?

De nieuwe conventie ‘Psychologische functies in de Eerste Lijn 2024-2026’ zorgt ervoor dat geconventioneerde Eerstelijns Psychologen (ELP) zich meer en meer kunnen organiseren om hun ondersteuning (10 sessies) en/of behandeling (20 sessies) gratis aan te bieden aan de leerlingen lager en secundair onderwijs op de scholen. Meer info is oa te vinden op www.spreekerover.be

Als CLB nemen we hier onze decretale opdracht van draaischijffunctie op en doen dit vanuit de zorg dat de juiste hulp bij de leerling terecht komt. Het ELP-landschap en aanbod breidt zich immers in een spoedtempo uit en het blijft belangrijk hier de juiste match te maken tussen vraag (leerling/klas) en aanbod (individueel/groep). We staan erop dat deze match gemaakt wordt op het zorgoverleg/de cel leerlingenbegeleiding tussen school én CLB (in concreto de onthaler).

Het is voor de onderwijssector een nieuw gegeven. Het Vrij CLB Aalst maakte daarom, in samenspraak met de Lokaal coördinator conventie psychologische functies in de eerste lijn, een document op met samenwerkingsafspraken20240318_Samenwerkingsafspraken ELP-school-CLB-RADARtussen CLB, school en ELP. Door het maken van afspraken, wordt deze samenwerking in goede en vooral in transparante banen geleid. Deze samenwerkingsafspraken vind je hier (link)

Mogelijks maakte je al kennis met een ELP? Het is belangrijk goed te weten wat het aanbod precies inhoudt van de ELP, in eerste instantie al het onderscheid tussen ondersteuning en behandeling. Mogelijks zullen vragen of noden bij leerlingen van jouw school hierbij kunnen aansluiten. Maar het is ook best mogelijk dat een ander aanbod nodig is. Dit bekijken we samen, school en CLB. Daarom is het uiteraard wenselijk dat ook de CLB-medewerkers kennis maken met de ELP’er alvorens te komen tot samenwerkingsafspraken.

 

Back to Index

Wat is een CLB?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding.
Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn. Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
In een CLB werken verschillende disciplines onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

Een CLB is actief op 4 domeinen:
– leren en studeren
– onderwijsloopbaan en studiekeuze
– preventieve gezondheidszorg
– psychisch en sociaal functioneren

Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), kunnen gebruik maken van het ‘leerlinggebonden aanbod’. Het CLB werkt voornamelijk op vraag, al kan het ook zelf voorstellen aan de school om een bepaalde leerling te begeleiden.

Back to Index

Wanneer is het CLB bereikbaar tijdens de schoolvakanties?

Open

Gesloten

 Herfstvakantie

 30 10 23, 31 10 23,02 11 23, 03 11 23

 01 11 22

 Kerstvakantie

04 01 24 en 05 01 24

 25 12 23 tot en met   03 01 24

 Krokusvakantie

14 02 24, 15 02 24, 16 02 24

12 02 24 , 13 02 24

 Paasvakantie

02 04 24 03 04 24

01 04 24

04 04 24 tot en met 12 04 24

 Brugdag OLH H

 /

Vrijdag 10 05 24

 Zomervakantie

Maandag 01 07 24 tot en met woensdag 10 07 24

 maandag 19 08 24 tot 30 08 24

11 07 24 tot en met 16 08 24

 

Back to Index

Hoe gaat het CLB om met persoonsgegevens?

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn niet alleen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maar alle gegevens op basis waarvan u op een unieke manier als natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden.

2. Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

3. Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens in de meeste gevallen omdat dit ons door de decreetgever wordt opgelegd. Voor andere verwerkingen zullen wij om uw toestemming vragen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de relatie die we met u hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker of werkgever/werknemer. Concreet verwerken wij, afhankelijk van uw hoedanigheid mogelijk de volgende persoonsgegevens op basis van de volgende redenen:

 • U bent een leerling of ouder van een leerling:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze decretale taken op het vlak van leerlingenadministratie en -begeleiding te kunnen uitoefenen. Leerlingenbegeleiding omvat de bevordering van de gezondheid, de groei en ontwikkeling van leerlingen, het bevestigen van het normale groei- en ontwikkelingsproces en het tijdig detecteren van risicofactoren, signalen en symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over de gezinssamenstelling en schoolloopbaan, gezondheidsgegevens en psychologische gegevens.

 • U bent werknemer:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, evaluatie en opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent sollicitant:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent stagiair:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie.

We verwerken identificatiegegevens, contactgegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent (medewerker van een) leverancier:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen, behandelen arbeidsongevallen.

Wij verwerken identificatiegegevens indien ons dit door de wet is opgelegd.

 • U bent een bezoeker van onze websites:

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van u.

 

4. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

 • U bent een leerling of ouder van een leerling:

Wij ontvangen identificatiegegevens en schoolloopbaangegevens van het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten. Medische gegevens worden doorgaans door onszelf verzameld, aangereikt door ouders of de bekwame leerling of mits toestemming van de ouders of de bekwame leerling overgemaakt door derden (bv. behandelde artsen). Relevante gegevens i.k.v. de begeleidingsopdracht van het CLB kunnen ons door de school of derden worden overgemaakt mits toestemming van de ouders of de bekwame leerling.

We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

Iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om de gegevens waarvan sprake is in punt 4. op te vragen.

CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en hanteren een deontologische code die het onafhankelijk optreden van de CLB-medewerkers waarborgen.

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u (of uw kind) schoolloopt.

Het centrum bewaart het multidisciplinaire dossier van de leerling tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie. In afwijking van het eerste lid worden de gegevens van leerlingen die hun onderwijsloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat de betrokkenen de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben.

 

 • U bent (ex)werknemer of (ex)stagiair:

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

Als u niet langer werknemer of stagiair bent bij ons, worden uw gegevens bewaard tot 5 jaar na uw laatste werk- of stagedag. Daarna worden ze vernietigd.

U kan tijdens deze 5 jaar vragen om uw gegevens

 • In te kijken
 • Aan te passen
 • Vervroegd permanent te wissen

5. Doen wij beroep op derden voor de verwerkingen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van die dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming en met de toepasselijke federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de bvba Lemonade, met zetel in de Volhardingslaan 2 te 3001 Leuven en ondernemingsnummer 0880009437. Deze firma staat in voor het beheer van de applicatie LARS (Leerling Activiteiten en Registratie Systeem). Deze applicatie wordt door ons gebruikt voor alle verwerkingen van leerlingengegevens.

 

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Broeckx met zetel in Koerweg 20, 3600 Genk. Deze firma staat in voor het ontwikkelen van schoolsoftware. Gaande van leerlingen- en oud-leerlingenbeheer, personeelsadministratie tot boekhouden, rekeningen, afwezigheden, kind- leerlingvolgsysteem, schoolagenda, communicatie, kinderopvang, stages, puntenboekje en puntenadministratie aangepast aan elk onderwijsniveau in een beveiligde omgeving. Deze applicatie wordt door ons gebruikt voor het opvolgen van de personeelsadministratie.

 

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met WM Consulting met zetel in de Leernsesteenweg 122 bus 1 te 9800 Deinze. Dit is een accountantskantoor erkend door de ITAA onder nummer 50.825.629. Dit kantoor staat in voor het nazicht van de boekhouding en het neerleggen van de desbetreffende stukken.

6. Geven wij uw gegevens door aan anderen?

We zijn in bepaalde gevallen wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven aan andere overheden. Zo worden decretaal bepaalde leerlingengegevens overgemaakt aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Door ons toegediende vaccinaties worden geregistreerd in het Vaccinatie Systeem Vlaanderen (Vaccinet). Dat is toegankelijk via https://www.myhealthviewer.be/#/vaccination waar u uw eigen vaccinaties of die van uw minderjarig kind kan raadplegen.

Indien u / uw kind  van school verandert, dragen wij uw multidisciplinair CLB-leerlingendossier over aan het CLB dat de  nieuwe school begeleidt.

In samenspraak met u /  uw kind kunnen scholen en begeleidings- en ondersteuningsdiensten relevante gegevens ontvangen in functie van de begeleiding.

Wij zorgen ervoor dat deze overdrachten stroken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

7. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten Europa?

We geven uw gegevens niet door aan organisaties of instanties in landen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

9. Wat zijn uw rechten?

U kunt de zich te allen tijde op de volgende rechten beroepen:

 • Recht op inzage: u mag vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom het CLB die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden. Dit wordt naast de AVG ook geregeld door het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP) van 7 mei 2004.
 • Recht op verbetering: indien u fouten vindt in uw gegevens, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
 • Recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het CLB, permanent en volledig verwijderd worden.
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuw CLB, dan faciliteert het CLB dit (in de mate van het mogelijke).
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

 

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die we over u verwerken in te kijken. Wij zullen u dan tevens aanvullende informatie geven over de verwerkingen. Indien nodig kan u uw gegevens ook laten verbeteren. U kan tevens verzoeken om uw gegevens te verwijderen of u verzetten tegen bepaalde verwerkingen of overdrachten.

Als u de voorafgaande rechten wenst uit te oefenen, als u andere vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht op het e-mailadres kathy.maes@vclbaalst.be Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

10. Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Back to Index

Hoe werkt het CLB samen met de scholen?

De samenwerking tussen het CLB en haar scholen werd neergeschreven in een document.

In dit document vind je de handelingsgerichte visie van Vrij CLB Aalst op diverse aspecten van de (samen)werking.  Het is enerzijds informatief naar de scholen en bevordert de uniforme werking van CLB-medewerkers in de diverse scholen; anderzijds kan het dienen als referentiepunt in de bespreking van de samenwerking. Voor de scholen die wij begeleiden zien wij deze tekst als basisdocument voor onze samenwerking om zo een gelijkgerichte werking op alle scholen te garanderen.

Met dit document geven we een volledig beeld van de diensten die we als Vrij CLB Aalst aan onze cliënten aanbieden en de manier waarop we die dienstverlening in samenwerking met de scholen (als partner in leerlingenbegeleiding) proberen te verwezenlijken. We zijn in het aanbieden van onze dienstverlening natuurlijk gebonden aan wettelijke opdrachten, zoals omschreven in het decreet van 27 april 2018 over de leerlingenbegeleiding, het decreet Rechtspositie Minderjarigen (DRM), het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH).

Dit document vatten we op als een procesmatig instrument waarin afspraken en procedures in de tijd kunnen evolueren (hetzij vanuit de praktijk, hetzij vanuit de regelgeving) en dus zal worden bijgestuurd, indien nodig. Door transparant te zijn over onze werking en onze principes hopen we de samenwerking te bevorderen.

Back to Index

Informatieveiligheids en privacybeleid

Alles wat je wil weten over hoe we omgaan met gegevens staat uitgelegd op deze pagina

Back to Index

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Kijk dan even hoe de procedure in elkaar zit op deze pagina

Back to Index

Kan ik mijn dossier inkijken?

Back to Index

Wat is CLBch@t?

Op de chat praat je met een medewerker van het CLB.
Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.
De CLB-medewerker chat enkel met jou. Een chatgesprek duurt maximum 45 minuten, zodat ook andere leerlingen een kans krijgen om te chatten.

Als je op de chatknop klikt, kan je voor je begint te chatten, eerst wat informatie over jezelf geven. Dit kan de chatbegeleider helpen jou een antwoord te geven. Waar je naam gevraagd wordt, moet je iets schrijven. Anders gaat de chatdeur niet open. Dit kan jouw naam zijn maar even goed een nickname zodat je perfect anoniem kan blijven.

Back to Index

Hoe verloopt een medisch onderzoek?

(We beschrijven hier alleen de onderzoeken vanaf het 5de leerjaar of de leeftijd van 11 jaar.)

Op het einde van de lagere school en in het begin van het middelbaar groeien de meeste jongeren heel snel. Meestal verloopt dat prima, maar tijdens die groei verandert er zo veel met je lichaam dat er af en toe wel eens iets niet zoals verwacht loopt. Wat kijken we na?

 • We kijken je dossier en de vragenlijst die je ouders hebben ingevuld na. Misschien zijn er belangrijke dingen gebeurd waar we rekening moeten mee houden. Misschien heb je onderweg wel een spuitje gemist (dat kunnen we dan op een ander moment inhalen). Of misschien hadden we tijdens een vorig onderzoek beloofd iets een volgende keer opnieuw te bekijken…
 • We overlopen samen met jou een aantal leefgewoonten. Dat kan gaan over je voedingsgewoonten, je slaappatroon of je vrije tijd. Je mag daarover ook altijd zelf vragen stellen, natuurlijk!
 • Je wordt gewogen en gemeten. Je lengte en gewicht worden vergeleken met vroegere meetgegevens en met de gemiddelden voor jouw leeftijd. Zo kunnen we je zeggen of je goed groeit.
 • Meestal worden ook je ogen nagezien. Soms wordt dat aangevuld met een test die het dieptezicht controleert.
 • Het nakijken van je oren en het meten van je gehoor zal de ene keer bij iedereen gebeuren, de andere keer alleen bij de leerlingen die zelf willen weten of ze nog goed horen. Het kan ook wel dat de verpleegkundige enkele vraagjes stelt. Als je bv. vaak naar je iPod luistert en dat graag hard doet, is een extra controle zeker nuttig.
 • We kijken even in de mond om je gebit na te zien. Heb je een beugel? Lukt het je om je tanden te poetsen? Misschien vallen er nog andere dingen te zien, of heb je wel last van iets?
 • Verder kijken we ook naar je rug (en armen en benen). Als je zo snel groeit, gebeurt het wel eens dat je rug daar last mee doet en niet mee wil. Als we dat vroeg opmerken, hoeft dat helemaal niet erg te zijn.
 • Om je groei (of de start daarvan) zo goed mogelijk te kunnen volgen kijken we ook na of je puberteit al begonnen is. Daarom kijken we bij meisjes na of je al borsten krijgt en of er haartjes verschijnen op je schaamstreek. Bij jongens kijken we niet alleen die haartjes na maar ook de piemel en de teelballen. Afhankelijk van hun grootte weten we hoe sterk je al gegroeid bent, en hoeveel je nog kan groeien. We kijken ook of op de teelbal geen extra bloedvaatjes lopen. Dat gebeurt toch bij zeker 15% van de jongens. Meestal is dat beperkt en hoeft er niets te gebeuren, maar als het veel van die bloedvaatjes zijn kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van je zaadcelletjes en dan sturen we je naar de huisarts voor verdere opvolging.
 • Als de arts nog andere dingen zou onderzoeken, zal hij of zij altijd uitleggen waarom dat gebeurt. Maar jij kan ook altijd zelf vragen om iets na te kijken! Daar zijn we voor!
Back to Index

Wanneer wordt de stap naar CLB gezet?

1/Ouders/ leerlingen kunnen  rechtstreeks met het CLB contact opnemen.
Wij respecteren recht op privacy en hebben beroepsgeheim. Een gesprek kan plaatsvinden zonder dat school op de hoogte is.

Als je vragen of problemen hebt, praat je er best eerst even over op school. Vaak kan de (zorg)leraar/leerlingbegeleiding of directeur je al helpen. Maar soms is een contact met de CLB-medewerker(s) nodig.
De CLB-contactpersoon luistert naar jouw vraag en geeft je informatie of advies waarmee je al op weg kan.
Zo nodig schakelt hij een CLB-begeleider in die samen met jou verder zoekt naar een oplossing voor jouw probleem. Of soms zijn de problemen zo groot dat meer gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB nauw samen met allerlei diensten en experten: centra voor behandeling en diagnostiek van (leer)problemen, centra geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra…

2/ Dit kan door de school gebeuren.
Het CLB heeft regelmatig overleg op school. Van daaruit kunnen vragen naar het CLB toe komen. Dat kan louter adviserend zijn (samen bekijken met de zorgleerkracht/leerlingbegeleiding, leerkracht, directie wat de mogelijkheden zijn).  Indien er een tussenkomst van het CLB gevraagd wordt (bv observatie, gesprek, onderzoek) dan zal dat niet gebeuren zonder de toestemming van  ouders (indien het kind jonger is dan twaalf jaar).

3/Het CLB kan ook rechtstreeks met ouders contact opnemen (vanuit het CLB zijn er ook een aantal verplichte taken)
Een opdracht van het CLB is om er samen met de school over te waken dat leerlingen regelmatig naar school gaan. Als hier rond problemen zijn (spijbelen) dan kan het CLB rechtstreeks met ouders contact opnemen om hier rond te werken.

Ook de medische onderzoeken zijn een verplichte opdracht van CLB:
-> 1K / 2K / 1L / 3L / 5L / 1ste secundair/ 3de jaar secundair (soms op school – soms op CLB)
-> oren/ ogen/ meten en wegen/ tandjes en indien nodig inentingen
-> voor het MO brief die we vragen om zo volledig mogelijk in te vullen.
-> tijdens een medisch onderzoek proberen de arts en verpleegkundige vroegtijdig moeilijkheden op vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling op te sporen.
-> na MO ontvangt de leerling een brief met resultaten. Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij vragen.

Back to Index

Hoe contacteer ik het CLB?

De CLB-contactpersoon is telefonisch elke schooldag bereikbaar van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u30. Uiteraard kunt u hem/haar ook steeds per mail contacteren.
Voor een persoonlijk contact maakt u  best een afspraak.
Voor medische vragen kunt u terecht bij de contactpersoon medisch onderzoek.

Back to Index

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, de dienstverlening  is gratis. (Medisch onderzoek, vaccinaties, gesprekken met een CLB-medewerker)

Back to Index

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?

Het CLB is gespecialiseerd in vier domeinen :

 • Problemen met lezen, schrijven, leren en studeren of bijvoorbeeld met het maken van huiswerk
 • Vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, tewerkstelling,…
 • De leerling voelt zich niet goed op school: stress, faalangst, pestprobleem, gewelddadig gedrag, spijbelen…
 • Mogelijke problemen op vlak van gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, relaties en seksualiteit,…
Back to Index