Leraar

Hoe werkt het CLB samen met de scholen?

De samenwerking tussen het CLB en haar scholen werd neergeschreven in een document.

In dit document vind je de handelingsgerichte visie van Vrij CLB Aalst op diverse aspecten van de (samen)werking.  Het is enerzijds informatief naar de scholen en bevordert de uniforme werking van CLB-medewerkers in de diverse scholen; anderzijds kan het dienen als referentiepunt in de bespreking van de samenwerking. Voor de scholen die wij begeleiden zien wij deze tekst als basisdocument voor onze samenwerking om zo een gelijkgerichte werking op alle scholen te garanderen.

Met dit document geven we een volledig beeld van de diensten die we als Vrij CLB Aalst aan onze cliënten aanbieden en de manier waarop we die dienstverlening in samenwerking met de scholen (als partner in leerlingenbegeleiding) proberen te verwezenlijken. We zijn in het aanbieden van onze dienstverlening natuurlijk gebonden aan wettelijke opdrachten, zoals omschreven in het decreet van 27 april 2018 over de leerlingenbegeleiding, het decreet Rechtspositie Minderjarigen (DRM), het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH).

Dit document vatten we op als een procesmatig instrument waarin afspraken en procedures in de tijd kunnen evolueren (hetzij vanuit de praktijk, hetzij vanuit de regelgeving) en dus zal worden bijgestuurd, indien nodig. Door transparant te zijn over onze werking en onze principes hopen we de samenwerking te bevorderen.

Back to Index

Wanneer is het CLB bereikbaar tijdens de schoolvakanties?

Open

Gesloten

 Herfstvakantie

 Woensdag 02/11/22 tot en met vrijdag 04/11/22

Maandag 31/10/22 en dinsdag 01/11/22

 Kerstvakantie

Dinsdag 03/01/23 en woensdag 04/01/23

Maandag 26/12/22 tot en met  vrijdag 30/12/22. Maandag 02/01/23, donderdag 5/01/23 en vrijdag 06/01/23

 Krokusvakantie

Dinsdag 21/02/23 tot en met vrijdag 24/02/23

Maandag 20/02/23

 Paasvakantie

Maandag 03/04/23 en dinsdag 04/04/23

Woensdag 05/04/23 tot en met vrijdag 14/04/23

 Brugdag OLH H

 /

Vrijdag 19/05/23

 Zomervakantie

Maandag 03/07/23 tot en met vrijdag 14/07/23 en van Woensdag 16/08/23 tot en met donderdag 31/08/23

Maandag 17/07/23 tot en met dinsdag 15/08/23

 

Back to Index

Informatieveiligheids en privacybeleid

Alles wat je wil weten over hoe we omgaan met gegevens staat uitgelegd op deze pagina

Back to Index

Wat is een CLB?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding.
Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn. Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
In een CLB werken verschillende disciplines onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

Een CLB is actief op 4 domeinen:
– leren en studeren
– onderwijsloopbaan en studiekeuze
– preventieve gezondheidszorg
– psychisch en sociaal functioneren

Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), kunnen gebruik maken van het ‘leerlinggebonden aanbod’. Het CLB werkt voornamelijk op vraag, al kan het ook zelf voorstellen aan de school om een bepaalde leerling te begeleiden.

Back to Index

In welke fase van het zorgcontinuüm is het CLB betrokken?

Fase O – Brede Basiszorg

Elke school biedt brede basiszorg. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.

Fase 1 – Verhoogde zorg

Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om over te stappen naar verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht hoe de leerling op school extra zorg kan krijgen.

Fase 2 – Uitbreiding van zorg

Wanneer deze extra zorg op school niet voldoende is, kan het zorgteam vragen aan de leerling en zijn ouders om samen te werken met het CLB. Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft en geeft hiervoor advies aan leerling, ouders en school.

Fase 3 – Individueel aangepast curriculum

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen (gemeenschappelijk curriculum = leerdoelen; wat de leerling moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen). Het CLB gaat samen met de leerling, zijn ouders en de school na wat de mogelijkheden zijn.

Back to Index

Wat doet het CLB voor een leraar en de school?

Leerlingen begeleiden is geen taak van het CLB alleen.  Na de ouders ben je als leraar vaak de eerste die signalen opvangt van bijvoorbeeld leerproblemen, pesten, moeilijke thuissituaties….
Leraren kunnen zelf al veel ondernemen om leerlingen te begeleiden in hun onderwijsproces en hun totale ontwikkeling als individu in de samenleving.  Ook de SES-leerkracht, de zorgcoördinator en de interne leerlingenbegeleider op school zetten hun beste middelen in.

Voor ondersteuning bij die begeleiding kan je als leraar en als school een beroep doen op het CLB.  Zo leer je bijvoorbeeld wat de correcte houding is tegenover te drukke of gepeste kinderen.  Het CLB streeft ernaar samen te werken met àlle actoren die bij de leerlingenbegeleiding betrokken zijn: school, leraren, ouders, leerlingen, pedagogische begeleidingsdiensten….  Die samenwerking moet enerzijds leiden tot meer draagkracht bij leraren, zodat ze signalen van hun leerlingen beter en vroeger leren opsporen, en anderzijds tot de uitbouw van een goede leerlingenbegeleiding en een degelijk zorgbeleid op school.

De minimumondersteuning van het CLB bestaat uit 4 deeltaken:
1. Informeren over het onderwijsaanbod en aansluiting op de arbeidsmarkt aan leerlingen van: het laatste jaar basisonderwijs, het 2de jaar van de 1ste graad secundair onderwijs, het 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs.  Voor die leerlingen moet het CLB samen met de school acties op poten zetten rond studie- en beroepskeuze;
2. Optreden als draaischijf tussen school en externe hulpverleningsinstanties;
3. Deelnemen aan overleg over afwezigheden van leerlingen op school;
4. Deelnemen aan schoolprojecten rond doelgroepleerlingen.  Dat zijn groepen van leerlingen die door hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.

Back to Index

Wat zijn de kernactiviteiten van het CLB?

Voor het leerlinggebonden aanbod staat het CLB in voor 6 kernactiviteiten :

1. Onthaal

Verzorgen van het eerste contact met:

  • Een cliënt: leerling, ouder of opvoedingsverantwoordelijke
  • Een school
  • Een netwerkpartner: iemand uit externe hulp- en dienstverlening of gezondheidssector

2. Vraagverheldering

Samen met de cliënt (leerling, ouder of opvoedingsverantwoordelijke)/school inventariseren van de problemen en verkennen van de oplossingen binnen het aanbod.

3. Verstrekking van informatie en advies

  • Geven van advies aan de cliënt en personen uit zijn leefomgeving over keuzes zoals het onderwijsaanbod, hulpverleningsaanbod, vrije tijd en het gedrag van de leerling ‘gedragsalternatieven’).
  • Geven van advies aan leerkrachten over de opvang van leerlingen met zorgvragen.

Het geven van advies vertrekt vanuit het handelingsgericht werken of de handelingsgerichte diagnostiek. Hierbij is het belangrijk om het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling af te stemmen.

4. Diagnose

Hierbij zal geprobeerd worden een objectief en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van de leerling op te maken.

De diagnose resulteert in een advies aan de betrokkenen (leerling, ouders, school).

5. Kortdurende begeleiding

Kortdurende begeleiding bestaat uit een aanbod van 2 tot 8 sessies waarin samen met de cliënt op zoek wordt gegaan naar oplossingen.
Er kan uitzonderlijk worden afgeweken van het aantal sessies als een leerling door zijn persoonlijke kenmerken, sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd is.

6. Samenwerking met netwerkpartners

In functie van de begeleiding van een leerling en de ouders, de school of personen uit de leefomgeving kan er met externe partners worden samengewerkt. Ook als het CLB externe partners hun hulp inroept, blijf hij/zij bij de hulpverlening betrokken.
Het CLB heeft een draaischijffunctie: het coördineert de samenwerking tussen het centrum, de school en de schoolexterne dienst met het oog op proactieve en preventieve acties.

Back to Index

Wanneer wordt de stap naar CLB gezet?

1/Ouders/ leerlingen kunnen  rechtstreeks met het CLB contact opnemen.
Wij respecteren recht op privacy en hebben beroepsgeheim. Een gesprek kan plaatsvinden zonder dat school op de hoogte is.

Als je vragen of problemen hebt, praat je er best eerst even over op school. Vaak kan de (zorg)leraar/leerlingbegeleiding of directeur je al helpen. Maar soms is een contact met de CLB-medewerker(s) nodig.
De CLB-contactpersoon luistert naar jouw vraag en geeft je informatie of advies waarmee je al op weg kan.
Zo nodig schakelt hij een CLB-begeleider in die samen met jou verder zoekt naar een oplossing voor jouw probleem. Of soms zijn de problemen zo groot dat meer gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB nauw samen met allerlei diensten en experten: centra voor behandeling en diagnostiek van (leer)problemen, centra geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra…

2/ Dit kan door de school gebeuren.
Het CLB heeft regelmatig overleg op school. Van daaruit kunnen vragen naar het CLB toe komen. Dat kan louter adviserend zijn (samen bekijken met de zorgleerkracht/leerlingbegeleiding, leerkracht, directie wat de mogelijkheden zijn).  Indien er een tussenkomst van het CLB gevraagd wordt (bv observatie, gesprek, onderzoek) dan zal dat niet gebeuren zonder de toestemming van  ouders (indien het kind jonger is dan twaalf jaar).

3/Het CLB kan ook rechtstreeks met ouders contact opnemen (vanuit het CLB zijn er ook een aantal verplichte taken)
Een opdracht van het CLB is om er samen met de school over te waken dat leerlingen regelmatig naar school gaan. Als hier rond problemen zijn (spijbelen) dan kan het CLB rechtstreeks met ouders contact opnemen om hier rond te werken.

Ook de medische onderzoeken zijn een verplichte opdracht van CLB:
-> 1K / 2K / 1L / 3L / 5L / 1ste secundair/ 3de jaar secundair (soms op school – soms op CLB)
-> oren/ ogen/ meten en wegen/ tandjes en indien nodig inentingen
-> voor het MO brief die we vragen om zo volledig mogelijk in te vullen.
-> tijdens een medisch onderzoek proberen de arts en verpleegkundige vroegtijdig moeilijkheden op vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling op te sporen.
-> na MO ontvangt de leerling een brief met resultaten. Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij vragen.

Back to Index

Hoe contacteer ik het CLB?

De CLB-contactpersoon is telefonisch elke schooldag bereikbaar van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u30. Uiteraard kunt u hem/haar ook steeds per mail contacteren.
Voor een persoonlijk contact maakt u  best een afspraak.
Voor medische vragen kunt u terecht bij de contactpersoon medisch onderzoek.

Back to Index

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, de dienstverlening  is gratis. (Medisch onderzoek, vaccinaties, gesprekken met een CLB-medewerker)

Back to Index

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?

Het CLB is gespecialiseerd in vier domeinen :

  • Problemen met lezen, schrijven, leren en studeren of bijvoorbeeld met het maken van huiswerk
  • Vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, tewerkstelling,…
  • De leerling voelt zich niet goed op school: stress, faalangst, pestprobleem, gewelddadig gedrag, spijbelen…
  • Mogelijke problemen op vlak van gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, relaties en seksualiteit,…
Back to Index