Ouder

Hoe werken school en CLB samen met de ELP?

De nieuwe conventie ‘Psychologische functies in de Eerste Lijn 2024-2026’ zorgt ervoor dat geconventioneerde Eerstelijns Psychologen (ELP) zich meer en meer kunnen organiseren om hun ondersteuning (10 sessies) en/of behandeling (20 sessies) gratis aan te bieden aan de leerlingen lager en secundair onderwijs op de scholen. Meer info is oa te vinden op www.spreekerover.be

Als CLB nemen we hier onze decretale opdracht van draaischijffunctie op en doen dit vanuit de zorg dat de juiste hulp bij de leerling terecht komt. Het ELP-landschap en aanbod breidt zich immers in een spoedtempo uit en het blijft belangrijk hier de juiste match te maken tussen vraag (leerling/klas) en aanbod (individueel/groep). We staan erop dat deze match gemaakt wordt op het zorgoverleg/de cel leerlingenbegeleiding tussen school én CLB (in concreto de onthaler).

Het is voor de onderwijssector een nieuw gegeven. Het Vrij CLB Aalst maakte daarom, in samenspraak met de Lokaal coördinator conventie psychologische functies in de eerste lijn, een document op met samenwerkingsafspraken20240318_Samenwerkingsafspraken ELP-school-CLB-RADARtussen CLB, school en ELP. Door het maken van afspraken, wordt deze samenwerking in goede en vooral in transparante banen geleid. Deze samenwerkingsafspraken vind je hier (link)

Mogelijks maakte je al kennis met een ELP? Het is belangrijk goed te weten wat het aanbod precies inhoudt van de ELP, in eerste instantie al het onderscheid tussen ondersteuning en behandeling. Mogelijks zullen vragen of noden bij leerlingen van jouw school hierbij kunnen aansluiten. Maar het is ook best mogelijk dat een ander aanbod nodig is. Dit bekijken we samen, school en CLB. Daarom is het uiteraard wenselijk dat ook de CLB-medewerkers kennis maken met de ELP’er alvorens te komen tot samenwerkingsafspraken.

 

Back to Index

Wat is een CLB?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding.
Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn. Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
In een CLB werken verschillende disciplines onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

Een CLB is actief op 4 domeinen:
– leren en studeren
– onderwijsloopbaan en studiekeuze
– preventieve gezondheidszorg
– psychisch en sociaal functioneren

Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), kunnen gebruik maken van het ‘leerlinggebonden aanbod’. Het CLB werkt voornamelijk op vraag, al kan het ook zelf voorstellen aan de school om een bepaalde leerling te begeleiden.

Back to Index

Wanneer is het CLB bereikbaar tijdens de schoolvakanties?

Open

Gesloten

 Herfstvakantie

 30 10 23, 31 10 23,02 11 23, 03 11 23

 01 11 22

 Kerstvakantie

04 01 24 en 05 01 24

 25 12 23 tot en met   03 01 24

 Krokusvakantie

14 02 24, 15 02 24, 16 02 24

12 02 24 , 13 02 24

 Paasvakantie

02 04 24 03 04 24

01 04 24

04 04 24 tot en met 12 04 24

 Brugdag OLH H

 /

Vrijdag 10 05 24

 Zomervakantie

Maandag 01 07 24 tot en met woensdag 10 07 24

 maandag 19 08 24 tot 30 08 24

11 07 24 tot en met 16 08 24

 

Back to Index

Hoe gaat het CLB om met persoonsgegevens?

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn niet alleen uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maar alle gegevens op basis waarvan u op een unieke manier als natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden.

2. Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

3. Welke gegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken uw persoonsgegevens in de meeste gevallen omdat dit ons door de decreetgever wordt opgelegd. Voor andere verwerkingen zullen wij om uw toestemming vragen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.

Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van de relatie die we met u hebben. In de meeste gevallen is dat de relatie leerling/onderwijsverstrekker of werkgever/werknemer. Concreet verwerken wij, afhankelijk van uw hoedanigheid mogelijk de volgende persoonsgegevens op basis van de volgende redenen:

 • U bent een leerling of ouder van een leerling:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze decretale taken op het vlak van leerlingenadministratie en -begeleiding te kunnen uitoefenen. Leerlingenbegeleiding omvat de bevordering van de gezondheid, de groei en ontwikkeling van leerlingen, het bevestigen van het normale groei- en ontwikkelingsproces en het tijdig detecteren van risicofactoren, signalen en symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over de gezinssamenstelling en schoolloopbaan, gezondheidsgegevens en psychologische gegevens.

 • U bent werknemer:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de administratie van salarissen, en vergoedingen, de toepassing van de sociale wetgeving, evaluatie en opvolging en de planning van opleiding en loopbaan.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent sollicitant:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie.

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent stagiair:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor aanwerving en selectie.

We verwerken identificatiegegevens, contactgegevens en opleidingsgegevens.

 • U bent (medewerker van een) leverancier:

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de opvolging van het contract met uw werkgever, het voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen, behandelen arbeidsongevallen.

Wij verwerken identificatiegegevens indien ons dit door de wet is opgelegd.

 • U bent een bezoeker van onze websites:

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van u.

 

4. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

 • U bent een leerling of ouder van een leerling:

Wij ontvangen identificatiegegevens en schoolloopbaangegevens van het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten. Medische gegevens worden doorgaans door onszelf verzameld, aangereikt door ouders of de bekwame leerling of mits toestemming van de ouders of de bekwame leerling overgemaakt door derden (bv. behandelde artsen). Relevante gegevens i.k.v. de begeleidingsopdracht van het CLB kunnen ons door de school of derden worden overgemaakt mits toestemming van de ouders of de bekwame leerling.

We leven hierbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.

Iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om de gegevens waarvan sprake is in punt 4. op te vragen.

CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en hanteren een deontologische code die het onafhankelijk optreden van de CLB-medewerkers waarborgen.

Uw gegevens zullen verwerkt worden zolang u (of uw kind) schoolloopt.

Het centrum bewaart het multidisciplinaire dossier van de leerling tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde systematische contact of de laatst uitgevoerde vaccinatie. In afwijking van het eerste lid worden de gegevens van leerlingen die hun onderwijsloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat de betrokkenen de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben.

 

 • U bent (ex)werknemer of (ex)stagiair:

Wij verwerken identificatiegegevens, contactgegevens, beroepsloopbaangegevens en opleidingsgegevens.

Als u niet langer werknemer of stagiair bent bij ons, worden uw gegevens bewaard tot 5 jaar na uw laatste werk- of stagedag. Daarna worden ze vernietigd.

U kan tijdens deze 5 jaar vragen om uw gegevens

 • In te kijken
 • Aan te passen
 • Vervroegd permanent te wissen

5. Doen wij beroep op derden voor de verwerkingen?

Voor bepaalde specifieke dienstverlening doen wij een beroep op derden, die in het kader van die dienstverlening bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt steeds in het kader van een verwerkersovereenkomst waarin wij eisen dat zij uw persoonsgegevens verwerken op een wijze die strookt met de algemene verordening gegevensbescherming en met de toepasselijke federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de bvba Lemonade, met zetel in de Volhardingslaan 2 te 3001 Leuven en ondernemingsnummer 0880009437. Deze firma staat in voor het beheer van de applicatie LARS (Leerling Activiteiten en Registratie Systeem). Deze applicatie wordt door ons gebruikt voor alle verwerkingen van leerlingengegevens.

 

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Broeckx met zetel in Koerweg 20, 3600 Genk. Deze firma staat in voor het ontwikkelen van schoolsoftware. Gaande van leerlingen- en oud-leerlingenbeheer, personeelsadministratie tot boekhouden, rekeningen, afwezigheden, kind- leerlingvolgsysteem, schoolagenda, communicatie, kinderopvang, stages, puntenboekje en puntenadministratie aangepast aan elk onderwijsniveau in een beveiligde omgeving. Deze applicatie wordt door ons gebruikt voor het opvolgen van de personeelsadministratie.

 

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met WM Consulting met zetel in de Leernsesteenweg 122 bus 1 te 9800 Deinze. Dit is een accountantskantoor erkend door de ITAA onder nummer 50.825.629. Dit kantoor staat in voor het nazicht van de boekhouding en het neerleggen van de desbetreffende stukken.

6. Geven wij uw gegevens door aan anderen?

We zijn in bepaalde gevallen wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven aan andere overheden. Zo worden decretaal bepaalde leerlingengegevens overgemaakt aan het Vlaams Agentschap voor onderwijsdiensten, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Door ons toegediende vaccinaties worden geregistreerd in het Vaccinatie Systeem Vlaanderen (Vaccinet). Dat is toegankelijk via https://www.myhealthviewer.be/#/vaccination waar u uw eigen vaccinaties of die van uw minderjarig kind kan raadplegen.

Indien u / uw kind  van school verandert, dragen wij uw multidisciplinair CLB-leerlingendossier over aan het CLB dat de  nieuwe school begeleidt.

In samenspraak met u /  uw kind kunnen scholen en begeleidings- en ondersteuningsdiensten relevante gegevens ontvangen in functie van de begeleiding.

Wij zorgen ervoor dat deze overdrachten stroken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

7. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten Europa?

We geven uw gegevens niet door aan organisaties of instanties in landen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

9. Wat zijn uw rechten?

U kunt de zich te allen tijde op de volgende rechten beroepen:

 • Recht op inzage: u mag vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom het CLB die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden. Dit wordt naast de AVG ook geregeld door het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP) van 7 mei 2004.
 • Recht op verbetering: indien u fouten vindt in uw gegevens, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
 • Recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het CLB, permanent en volledig verwijderd worden.
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuw CLB, dan faciliteert het CLB dit (in de mate van het mogelijke).
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

 

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die we over u verwerken in te kijken. Wij zullen u dan tevens aanvullende informatie geven over de verwerkingen. Indien nodig kan u uw gegevens ook laten verbeteren. U kan tevens verzoeken om uw gegevens te verwijderen of u verzetten tegen bepaalde verwerkingen of overdrachten.

Als u de voorafgaande rechten wenst uit te oefenen, als u andere vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht op het e-mailadres kathy.maes@vclbaalst.be Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

10. Wijzigings- en aanpassingsbeleid

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Back to Index

Hoe werkt het CLB samen met de scholen?

De samenwerking tussen het CLB en haar scholen werd neergeschreven in een document.

In dit document vind je de handelingsgerichte visie van Vrij CLB Aalst op diverse aspecten van de (samen)werking.  Het is enerzijds informatief naar de scholen en bevordert de uniforme werking van CLB-medewerkers in de diverse scholen; anderzijds kan het dienen als referentiepunt in de bespreking van de samenwerking. Voor de scholen die wij begeleiden zien wij deze tekst als basisdocument voor onze samenwerking om zo een gelijkgerichte werking op alle scholen te garanderen.

Met dit document geven we een volledig beeld van de diensten die we als Vrij CLB Aalst aan onze cliënten aanbieden en de manier waarop we die dienstverlening in samenwerking met de scholen (als partner in leerlingenbegeleiding) proberen te verwezenlijken. We zijn in het aanbieden van onze dienstverlening natuurlijk gebonden aan wettelijke opdrachten, zoals omschreven in het decreet van 27 april 2018 over de leerlingenbegeleiding, het decreet Rechtspositie Minderjarigen (DRM), het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH).

Dit document vatten we op als een procesmatig instrument waarin afspraken en procedures in de tijd kunnen evolueren (hetzij vanuit de praktijk, hetzij vanuit de regelgeving) en dus zal worden bijgestuurd, indien nodig. Door transparant te zijn over onze werking en onze principes hopen we de samenwerking te bevorderen.

Back to Index

Informatieveiligheids en privacybeleid

Alles wat je wil weten over hoe we omgaan met gegevens staat uitgelegd op deze pagina

Back to Index

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Kijk dan even hoe de procedure in elkaar zit op deze pagina

Back to Index

Verandert er iets nu ik gescheiden ben?

Zolang je ouder bent, krijg je de rechten die elke ouder toekomt. Alleen wie uit het ouderlijke gezag is ontzet, kan niet langer rekenen op die rechten.
Net als in de meeste scholen gaan wij ervan uit dat er nog communicatie bestaat tussen beide gescheiden ouders en dat gegevens of communicatie die jullie kind betreft onderling doorgegeven worden. We richten ons in onze communicatie naar de ouder bij wie het kind op dat moment verblijft. Deze vorm van communicatie leidt tot het minste verwarring.

Ben jij als ouder niet de contactpersoon en zou je toch graag afzonderlijk de communicatie van het CLB ontvangen? Laat ons dat weten en we komen aan je vraag tegemoet.

Back to Index

Brengt het CLB mij op de hoogte als er een probleem is met mijn kind?

Voor de meeste problemen lichten de school en het CLB de ouders wel in. Ouders zijn immers
belangrijke partners om problemen te helpen aanpakken en oplossen. Als een school aan het
CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan moet het CLB eerst de toelating vragen aan
de ouders (voor een kind jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 12 jaar en als hij/zij
bekwaam genoeg is om te beslissen). Enkel in heel uitzonderlijke gevallen werkt het CLB zonder de toestemming van de ouders, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling thuis, of wanneer uw kind (vanaf 12 jaar en als hij/zij bekwaam genoeg is om te beslissen) vraagt om de ouders niet in te lichten.

Back to Index

Kan ik het dossier van mijn zoon/dochter inkijken?

Ja dat kan, al moeten we daarbij enkele kanttekeningen maken.

Het inzagerecht is wettelijk geregeld, maar is geen absoluut recht. Dat betekent dat er situaties zijn waarbij delen van het dossier niet ingezien kunnen worden.

Het inzagerecht betreft een begeleide inzage. Dat betekent dat je in aanwezigheid van een CLB-medewerker het dossier kan inkijken. Wanneer het medische gegevens betreft, gebeurt dat in aanwezigheid van een arts of verpleegkundige die dan ook meer uitleg kan geven over de zaken die in het dossier van je kind staan.

Wanneer je op dit recht een beroep wil doen, kan je die vraag stellen aan de CLB-medewerker. Dit inzagerecht kan niet onmiddellijk plaatsvinden, maar gebeurt wel binnen de 10 of 15 werkdagen.

In overleg met de directeur van het CLB wordt nagegaan of delen uit het dossier niet toegankelijk zijn. Dit is bv. informatie over derden of informatie die een vertrouwelijk karakter hebben.

Handelingsbekwame leerlingen moeten zelf ook akkoord gaan vooraleer hun ouders hun dossier kunnen inkijken. Dit geldt niet voor het medisch dossier.

 

Back to Index

Wanneer wordt de stap naar CLB gezet?

1/Ouders/ leerlingen kunnen  rechtstreeks met het CLB contact opnemen.
Wij respecteren recht op privacy en hebben beroepsgeheim. Een gesprek kan plaatsvinden zonder dat school op de hoogte is.

Als je vragen of problemen hebt, praat je er best eerst even over op school. Vaak kan de (zorg)leraar/leerlingbegeleiding of directeur je al helpen. Maar soms is een contact met de CLB-medewerker(s) nodig.
De CLB-contactpersoon luistert naar jouw vraag en geeft je informatie of advies waarmee je al op weg kan.
Zo nodig schakelt hij een CLB-begeleider in die samen met jou verder zoekt naar een oplossing voor jouw probleem. Of soms zijn de problemen zo groot dat meer gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB nauw samen met allerlei diensten en experten: centra voor behandeling en diagnostiek van (leer)problemen, centra geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra…

2/ Dit kan door de school gebeuren.
Het CLB heeft regelmatig overleg op school. Van daaruit kunnen vragen naar het CLB toe komen. Dat kan louter adviserend zijn (samen bekijken met de zorgleerkracht/leerlingbegeleiding, leerkracht, directie wat de mogelijkheden zijn).  Indien er een tussenkomst van het CLB gevraagd wordt (bv observatie, gesprek, onderzoek) dan zal dat niet gebeuren zonder de toestemming van  ouders (indien het kind jonger is dan twaalf jaar).

3/Het CLB kan ook rechtstreeks met ouders contact opnemen (vanuit het CLB zijn er ook een aantal verplichte taken)
Een opdracht van het CLB is om er samen met de school over te waken dat leerlingen regelmatig naar school gaan. Als hier rond problemen zijn (spijbelen) dan kan het CLB rechtstreeks met ouders contact opnemen om hier rond te werken.

Ook de medische onderzoeken zijn een verplichte opdracht van CLB:
-> 1K / 2K / 1L / 3L / 5L / 1ste secundair/ 3de jaar secundair (soms op school – soms op CLB)
-> oren/ ogen/ meten en wegen/ tandjes en indien nodig inentingen
-> voor het MO brief die we vragen om zo volledig mogelijk in te vullen.
-> tijdens een medisch onderzoek proberen de arts en verpleegkundige vroegtijdig moeilijkheden op vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling op te sporen.
-> na MO ontvangt de leerling een brief met resultaten. Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij vragen.

Back to Index

Hoe contacteer ik het CLB?

De CLB-contactpersoon is telefonisch elke schooldag bereikbaar van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u30. Uiteraard kunt u hem/haar ook steeds per mail contacteren.
Voor een persoonlijk contact maakt u  best een afspraak.
Voor medische vragen kunt u terecht bij de contactpersoon medisch onderzoek.

Back to Index

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, de dienstverlening  is gratis. (Medisch onderzoek, vaccinaties, gesprekken met een CLB-medewerker)

Back to Index

Moet mijn kind mee naar het medisch onderzoek op het CLB?

Ja, elke leerling in Vlaanderen moet in de eerste/tweede kleuterklas, het eerste, derde en vijfde leerjaar én het eerste en derde jaar secundair naar het CLB voor een medisch onderzoek. Dat is verplicht. De medisch onderzoeken zijn als het ware een vervolg op de raadplegingen van Kind & Gezin toen je kind jonger was.

De CLB-verpleegkundige test de ogen en oren, meet en weegt de leerling. De CLB-arts kijkt ook naar zijn tanden, zijn houding en onderzoekt of de leerling zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij/zij snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, krijgt u de raad om bijvoorbeeld een meer gespecialiseerd onderzoek bij een specialist te laten doen. De CLB-arts volgt ook de inentingen van uw zoon/dochter op.

Indien u niet wil dat de CLB-arts uw zoon/dochter onderzoekt, mag u het medisch onderzoek en de inentingen door de huisarts laten uitvoeren. Die moet dan wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de CLB-arts.

Het CLB treedt ook op bij besmettingen op school (griepepidemie, hersenvliesontsteking…).
Back to Index

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?

Het CLB is gespecialiseerd in vier domeinen :

 • Problemen met lezen, schrijven, leren en studeren of bijvoorbeeld met het maken van huiswerk
 • Vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, tewerkstelling,…
 • De leerling voelt zich niet goed op school: stress, faalangst, pestprobleem, gewelddadig gedrag, spijbelen…
 • Mogelijke problemen op vlak van gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, relaties en seksualiteit,…
Back to Index

Ben ik, als ouder, ook welkom op het CLB?

Natuurlijk! Binnen de werking van het CLB staat de leerling centraal. Maar ook u als ouder kan bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding.  Als ouder ken u het kind de beste. De CLB-contactpersoon kan u steeds met al u vragen contacteren. Dit kan persoonlijk op de school maar ook op het CLB zelf. Ook de school kan u helpen om het CLB te contacteren. Het CLB en de school zal de tijd nemen om te luisteren naar uw zorg(en) en vragen.
Afhankelijk van jouw vraag kunnen er meerdere gesprekken nodig zijn. Het is niet altijd mogelijk om alles in één gesprek uitgelegd en opgelost te krijgen. We nemen de tijd om samen te zoeken naar de beste oplossing.

Vraag gerust meer uitleg zodat u alles goed begrijpt. U heeft daar als ouder recht op.

Indien u zich meer op uw gemak voelt als er iemand bij is die u kent, doe dat dan gerust. Kies iemand waar u zich goed voelt. Dat mag een hulpverlener zijn of een goede vriend. U hoeft niet op voorhand te laten weten dat je iemand extra meeneemt.

Spreekt u niet goed Nederlands? Dat is geen probleem, u mag zeker een tolk meebrengen. (Indien u niemand heeft om te vertalen, mag u ook aan het CLB vragen om voor een tolk te zorgen.)

Back to Index