Ouder

Hoe werkt het CLB samen met de scholen?

De samenwerking tussen het CLB en haar scholen werd neergeschreven in een document.

In dit document vind je de handelingsgerichte visie van Vrij CLB Aalst op diverse aspecten van de (samen)werking.  Het is enerzijds informatief naar de scholen en bevordert de uniforme werking van CLB-medewerkers in de diverse scholen; anderzijds kan het dienen als referentiepunt in de bespreking van de samenwerking. Voor de scholen die wij begeleiden zien wij deze tekst als basisdocument voor onze samenwerking om zo een gelijkgerichte werking op alle scholen te garanderen.

Met dit document geven we een volledig beeld van de diensten die we als Vrij CLB Aalst aan onze cliënten aanbieden en de manier waarop we die dienstverlening in samenwerking met de scholen (als partner in leerlingenbegeleiding) proberen te verwezenlijken. We zijn in het aanbieden van onze dienstverlening natuurlijk gebonden aan wettelijke opdrachten, zoals omschreven in het decreet van 27 april 2018 over de leerlingenbegeleiding, het decreet Rechtspositie Minderjarigen (DRM), het decreet Integrale Jeugdhulp (IJH).

Dit document vatten we op als een procesmatig instrument waarin afspraken en procedures in de tijd kunnen evolueren (hetzij vanuit de praktijk, hetzij vanuit de regelgeving) en dus zal worden bijgestuurd, indien nodig. Door transparant te zijn over onze werking en onze principes hopen we de samenwerking te bevorderen.

Back to Index

Wanneer is het CLB bereikbaar tijdens de schoolvakanties?

Open

Gesloten

 Herfstvakantie

 Woensdag 02/11/22 tot en met vrijdag 04/11/22

Maandag 31/10/22 en dinsdag 01/11/22

 Kerstvakantie

Dinsdag 03/01/23 en woensdag 04/01/23

Maandag 26/12/22 tot en met  vrijdag 30/12/22. Maandag 02/01/23, donderdag 5/01/23 en vrijdag 06/01/23

 Krokusvakantie

Dinsdag 21/02/23 tot en met vrijdag 24/02/23

Maandag 20/02/23

 Paasvakantie

Maandag 03/04/23 en dinsdag 04/04/23

Woensdag 05/04/23 tot en met vrijdag 14/04/23

 Brugdag OLH H

 /

Vrijdag 19/05/23

 Zomervakantie

Maandag 03/07/23 tot en met vrijdag 14/07/23 en van Woensdag 16/08/23 tot en met donderdag 31/08/23

Maandag 17/07/23 tot en met dinsdag 15/08/23

 

Back to Index

Informatieveiligheids en privacybeleid

Alles wat je wil weten over hoe we omgaan met gegevens staat uitgelegd op deze pagina

Back to Index

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Kijk dan even hoe de procedure in elkaar zit op deze pagina

Back to Index

Wat is een CLB?

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), leraren en directies gratis een beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding.
Het centrum ondersteunt hen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed in hun vel voelen en gezond zijn. Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandige volwassenen.
In een CLB werken verschillende disciplines onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Die verschillende vakmensen samen vormen een (multidisciplinair) team.

Een CLB is actief op 4 domeinen:
– leren en studeren
– onderwijsloopbaan en studiekeuze
– preventieve gezondheidszorg
– psychisch en sociaal functioneren

Zowel leerlingen van het basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs als hun ouders (pleegouders, voogd, opvoeder…), kunnen gebruik maken van het ‘leerlinggebonden aanbod’. Het CLB werkt voornamelijk op vraag, al kan het ook zelf voorstellen aan de school om een bepaalde leerling te begeleiden.

Back to Index

Verandert er iets nu ik gescheiden ben?

Zolang je ouder bent, krijg je de rechten die elke ouder toekomt. Alleen wie uit het ouderlijke gezag is ontzet, kan niet langer rekenen op die rechten.
Net als in de meeste scholen gaan wij ervan uit dat er nog communicatie bestaat tussen beide gescheiden ouders en dat gegevens of communicatie die jullie kind betreft onderling doorgegeven worden. We richten ons in onze communicatie naar de ouder bij wie het kind op dat moment verblijft. Deze vorm van communicatie leidt tot het minste verwarring.

Ben jij als ouder niet de contactpersoon en zou je toch graag afzonderlijk de communicatie van het CLB ontvangen? Laat ons dat weten en we komen aan je vraag tegemoet.

Back to Index

Brengt het CLB mij op de hoogte als er een probleem is met mijn kind?

Voor de meeste problemen lichten de school en het CLB de ouders wel in. Ouders zijn immers
belangrijke partners om problemen te helpen aanpakken en oplossen. Als een school aan het
CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan moet het CLB eerst de toelating vragen aan
de ouders (voor een kind jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (vanaf 12 jaar en als hij/zij
bekwaam genoeg is om te beslissen). Enkel in heel uitzonderlijke gevallen werkt het CLB zonder de toestemming van de ouders, bijvoorbeeld bij een vermoeden van kindermishandeling thuis, of wanneer uw kind (vanaf 12 jaar en als hij/zij bekwaam genoeg is om te beslissen) vraagt om de ouders niet in te lichten.

Back to Index

Kan ik het dossier van mijn zoon/dochter inkijken?

Ja dat kan, al moeten we daarbij enkele kanttekeningen maken.

Het inzagerecht is wettelijk geregeld, maar is geen absoluut recht. Dat betekent dat er situaties zijn waarbij delen van het dossier niet ingezien kunnen worden.

Het inzagerecht betreft een begeleide inzage. Dat betekent dat je in aanwezigheid van een CLB-medewerker het dossier kan inkijken. Wanneer het medische gegevens betreft, gebeurt dat in aanwezigheid van een arts of verpleegkundige die dan ook meer uitleg kan geven over de zaken die in het dossier van je kind staan.

Wanneer je op dit recht een beroep wil doen, kan je die vraag stellen aan de CLB-medewerker. Dit inzagerecht kan niet onmiddellijk plaatsvinden, maar gebeurt wel binnen de 10 of 15 werkdagen.

In overleg met de directeur van het CLB wordt nagegaan of delen uit het dossier niet toegankelijk zijn. Dit is bv. informatie over derden of informatie die een vertrouwelijk karakter hebben.

Handelingsbekwame leerlingen moeten zelf ook akkoord gaan vooraleer hun ouders hun dossier kunnen inkijken. Dit geldt niet voor het medisch dossier.

 

Back to Index

Wanneer wordt de stap naar CLB gezet?

1/Ouders/ leerlingen kunnen  rechtstreeks met het CLB contact opnemen.
Wij respecteren recht op privacy en hebben beroepsgeheim. Een gesprek kan plaatsvinden zonder dat school op de hoogte is.

Als je vragen of problemen hebt, praat je er best eerst even over op school. Vaak kan de (zorg)leraar/leerlingbegeleiding of directeur je al helpen. Maar soms is een contact met de CLB-medewerker(s) nodig.
De CLB-contactpersoon luistert naar jouw vraag en geeft je informatie of advies waarmee je al op weg kan.
Zo nodig schakelt hij een CLB-begeleider in die samen met jou verder zoekt naar een oplossing voor jouw probleem. Of soms zijn de problemen zo groot dat meer gespecialiseerde hulp nodig is. Daarom werkt een CLB nauw samen met allerlei diensten en experten: centra voor behandeling en diagnostiek van (leer)problemen, centra geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra…

2/ Dit kan door de school gebeuren.
Het CLB heeft regelmatig overleg op school. Van daaruit kunnen vragen naar het CLB toe komen. Dat kan louter adviserend zijn (samen bekijken met de zorgleerkracht/leerlingbegeleiding, leerkracht, directie wat de mogelijkheden zijn).  Indien er een tussenkomst van het CLB gevraagd wordt (bv observatie, gesprek, onderzoek) dan zal dat niet gebeuren zonder de toestemming van  ouders (indien het kind jonger is dan twaalf jaar).

3/Het CLB kan ook rechtstreeks met ouders contact opnemen (vanuit het CLB zijn er ook een aantal verplichte taken)
Een opdracht van het CLB is om er samen met de school over te waken dat leerlingen regelmatig naar school gaan. Als hier rond problemen zijn (spijbelen) dan kan het CLB rechtstreeks met ouders contact opnemen om hier rond te werken.

Ook de medische onderzoeken zijn een verplichte opdracht van CLB:
-> 1K / 2K / 1L / 3L / 5L / 1ste secundair/ 3de jaar secundair (soms op school – soms op CLB)
-> oren/ ogen/ meten en wegen/ tandjes en indien nodig inentingen
-> voor het MO brief die we vragen om zo volledig mogelijk in te vullen.
-> tijdens een medisch onderzoek proberen de arts en verpleegkundige vroegtijdig moeilijkheden op vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling op te sporen.
-> na MO ontvangt de leerling een brief met resultaten. Aarzel zeker niet om ons te contacteren bij vragen.

Back to Index

Hoe contacteer ik het CLB?

De CLB-contactpersoon is telefonisch elke schooldag bereikbaar van 8u30 tot 12u15 en van 12u45 tot 16u30. Uiteraard kunt u hem/haar ook steeds per mail contacteren.
Voor een persoonlijk contact maakt u  best een afspraak.
Voor medische vragen kunt u terecht bij de contactpersoon medisch onderzoek.

Back to Index

Moet ik betalen voor de diensten van het CLB?

Nee, de dienstverlening  is gratis. (Medisch onderzoek, vaccinaties, gesprekken met een CLB-medewerker)

Back to Index

Moet mijn kind mee naar het medisch onderzoek op het CLB?

Ja, elke leerling in Vlaanderen moet in de eerste/tweede kleuterklas, het eerste, derde en vijfde leerjaar én het eerste en derde jaar secundair naar het CLB voor een medisch onderzoek. Dat is verplicht. De medisch onderzoeken zijn als het ware een vervolg op de raadplegingen van Kind & Gezin toen je kind jonger was.

De CLB-verpleegkundige test de ogen en oren, meet en weegt de leerling. De CLB-arts kijkt ook naar zijn tanden, zijn houding en onderzoekt of de leerling zich normaal ontwikkelt. Zo kan hij/zij snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, krijgt u de raad om bijvoorbeeld een meer gespecialiseerd onderzoek bij een specialist te laten doen. De CLB-arts volgt ook de inentingen van uw zoon/dochter op.

Indien u niet wil dat de CLB-arts uw zoon/dochter onderzoekt, mag u het medisch onderzoek en de inentingen door de huisarts laten uitvoeren. Die moet dan wel dezelfde testen doen. De resultaten moet hij doorgeven aan de CLB-arts.

Het CLB treedt ook op bij besmettingen op school (griepepidemie, hersenvliesontsteking…).
Back to Index

Met welke problemen kan ik bij het CLB terecht?

Het CLB is gespecialiseerd in vier domeinen :

  • Problemen met lezen, schrijven, leren en studeren of bijvoorbeeld met het maken van huiswerk
  • Vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s, tewerkstelling,…
  • De leerling voelt zich niet goed op school: stress, faalangst, pestprobleem, gewelddadig gedrag, spijbelen…
  • Mogelijke problemen op vlak van gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, relaties en seksualiteit,…
Back to Index

Ben ik, als ouder, ook welkom op het CLB?

Natuurlijk! Binnen de werking van het CLB staat de leerling centraal. Maar ook u als ouder kan bij het CLB terecht voor informatie, advies en begeleiding.  Als ouder ken u het kind de beste. De CLB-contactpersoon kan u steeds met al u vragen contacteren. Dit kan persoonlijk op de school maar ook op het CLB zelf. Ook de school kan u helpen om het CLB te contacteren. Het CLB en de school zal de tijd nemen om te luisteren naar uw zorg(en) en vragen.
Afhankelijk van jouw vraag kunnen er meerdere gesprekken nodig zijn. Het is niet altijd mogelijk om alles in één gesprek uitgelegd en opgelost te krijgen. We nemen de tijd om samen te zoeken naar de beste oplossing.

Vraag gerust meer uitleg zodat u alles goed begrijpt. U heeft daar als ouder recht op.

Indien u zich meer op uw gemak voelt als er iemand bij is die u kent, doe dat dan gerust. Kies iemand waar u zich goed voelt. Dat mag een hulpverlener zijn of een goede vriend. U hoeft niet op voorhand te laten weten dat je iemand extra meeneemt.

Spreekt u niet goed Nederlands? Dat is geen probleem, u mag zeker een tolk meebrengen. (Indien u niemand heeft om te vertalen, mag u ook aan het CLB vragen om voor een tolk te zorgen.)

Back to Index